Federacija BiH dobila budžet za iduću godinu

  Byadmin
  In
  Dec 29, 2015
  Comments
  Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za iduću godinu, kao i Zakon o izvršavanju budžeta.
  BiH

  Prijedlog budžeta odobrio je danas Dom naroda Federalnog parlamenta na sjednici u Sarajevu. Za budžet su se izjasnila 32 delegata, protiv je bilo 15.

  S obzirom na to da su protekle sedmice podršku budžetu dali i poslanici Predstavničkog doma, stekli su se uvjeti da Federacija uđe u narednu fiskalnu godinu s budžetom odobrenim u Parlamentu u aktuelnoj godini.

  Budžet je predložila Federalna vlada u ukupnom iznosu od 2.598.862.123 KM, što je 10,7 posto više od ovogodišnjeg te za 65 miliona KM više nego kad je akt bio u nacrtu.

  Uvećanje je, po riječima zvaničnika iz Federalne vlade, uračunato na osnovu planiranih 65 miliona KM koji se očekuju od privatizacije - prodaje privrednih društava u kojima Federacija BiH ima manjinski udio u strukturi vlasništva.

  Na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano je 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

  Pošto je za 2016. godinu planirano donošenje zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih obveza za PIO za period od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirano 50.000.000 KM.

  U predloženom budžetu za 2016. je ukalkuliran i 1.000.000 KM na razdjelu Federalne uprave policije radi jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije.

  Predviđen je i poseban transfer od 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona.

  Izražena je spremnost Vlade da, u skladu sa stepenom provedbe ovih zakona, rebalansom budžeta osigura i dodatni novac za ove namjene.

  Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH planiran je iznos od 10.000.000 KM na ime početka aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

  Osim ovih izmjena, Prijedlog budžeta uvažio je i pojedine zahtjeve budžetskih korisnika koji su se većinom odnosili na unutrašnje prestrukturiranje planiranog novca u okviru njihovih razdjela.

  Planirani prihodi od poreza u 2016. godini su 1.440,6 miliona KM, veći za oko 129,7 miliona KM u odnosu na budžet za 2015.

  Neporezni prihodi trebalo bi da budu 381,3 miliona KM i također su uvećani za oko 47,3 miliona KM.

  Planiran je novac po osnovu primitaka od finansijske imovine i zaduživanja u iznosu od 712 miliona KM, što je za 38 miliona KM više nego u ovogodišnjem budžetu.

  Struktura rashodovne strane budžeta je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama, kako je navedeno iz Vlade.

  Fiskalna politika Vlade će i u 2016. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine, navedeno je također.

  U 2016. bi ukupni rashodi iznosili 1.517,7 miliona KM i bili veći za oko 47,3 miliona KM u odnosu na ovogodišnje.

  Za otplate dugova je planirano oko 977,1 miliona KM, što je za oko 118,4 miliona KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.

  Među tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima je i 50 miliona KM namijenjeno finansiranju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

  klix

 • CITYLIGHT